31.08.2017

POZIV NA NADMETANJE ZA PRIVATNE PARTNERE

1. Opći podaci o naručitelju

Naručitelj: Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera

Adresa: Ulica M. Tita 188/1 Opatija

E-mail: info@kvarnerhealth.hr

Broj nabave: 1-2017

2. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave je usluga administrativno–tehničke pomoći pri provedbi projekta „Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva” (akronim: +Health)Image title

U ovom postupku nabavlja se:

Sa svrhom pravovremenog i nesmetanog provođenja projekta +Health, Klaster zdravstvenog turizma će ugovoriti administrativno-tehničku pomoć u provođenju projekta.

3. Rok za dostavu ponuda

Ponudu naručitelj mora zaprimiti najkasnije do 22. 9. 2017. godine do 12:00 sati, na adresu PP 56, 51000 Rijeka.

4. Procijenjena vrijednost nabave i druge informacije

Procijenjena vrijednost nabave, bez PDV-a, je 450.000,00 HRK.

Dokumenti:

PRILOG 7.1 Poziv na nadmetanje za privatne partnere.pdf

PRILOG 7.2 Dokumentacija o nabavi za privatne partnere.pdf

PRILOG 7.2.1. Dokumentacija o nabavi za privatne partnere.pdf

PARTNERS

  • Ministry of health
  • Ministry of tourism
  • Ministry of Science, Education and Sports
  • Croatia - Full of Life
  • Primorje-Gorski kotar County
  • City of Rijeka
  • University of Rijeka
  • Temos international
  • Lublin